Świadectwa ukończenia szkoły uzyskane za granicą

Procedura nostryfikacji i składania wniosków w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

©Pixabay
©Pixabay

Formalna procedura nostryfikacji jest przeprowadzana w przypadku zagranicznych świadectw/dyplomów, które potwierdzają ukończenie szkoły w kraju, w którym zostały wydane. Jeśli szkoła ma być kontynuowana w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, nie odbywa się formalna procedura nostryfikacji. Dyrekcja szkoły, w porozumieniu z opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem, podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły ogólnokształcącej.

Nostryfikacja nie jest możliwa tylko wtedy, gdy zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły nie jest równoważne świadectwu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wniosek o nostryfikację składa się pisemnie bez specjalnego formularza do Ministerstwa Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. 

Świadectwa ukończenia szkoły uzyskane za granicą mogą być równoważne z jednym z następujących trzech świadectw:

Berufsreife (dojrzałość do podjęcia kształcenia zawodowego)

Aby kwalifikacje uzyskane po ukończeniu zagranicznej szkoły zostały uznane za równoważne z gotowością do podjęcia kształcenia zawodowego, muszą zostać spełnione co najmniej następujące warunki:

 1. Potwierdzenie ukończenia co najmniej dziewięciu kolejnych klas w szkole ogólnokształcącej oraz
 2. Zajęcia i oceny końcowe z następujących przedmiotów:
  • język ojczysty,
  • matematyka,
  • przedmiot z dziedziny nauk przyrodniczych,
  • przedmiot z dziedziny nauk społecznych.

Wniosek o nostryfikację składa się pisemnie bez specjalnego formularza w Ministerstwie Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Mittlere Reife (świadectwo ukończenia szkoły średniej)

Aby zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły zostało uznane za równoważne z Mittlere Reife, muszą zostać spełnione co najmniej następujące warunki:

 1. Świadectwo ukończenia co najmniej dziesięciu kolejnych klas w szkole ogólnokształcącej oraz
 2. Zajęcia i oceny końcowe z następujących przedmiotów:
  • język ojczysty,
  • język obcy,
  • matematyka,
  • przedmiot z dziedziny nauk przyrodniczych,
  • przedmiot z dziedziny nauk społecznych.

Wniosek o nostryfikację składa się pisemnie bez specjalnego formularza w Ministerstwie Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Uprawnienie do przyjęcia na studia wyższe

Świadectwa wykształcenia uzyskane za granicą, które uprawniają do przyjęcia na studia wyższe, są nostryfikowane na podstawie rozporządzenia o kwalifikacjach zagranicznych uprawniających do przyjęcia na studia wyższe w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Formalna procedura nostryfikacji w Ministerstwie Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie jest zasadniczo wymagana. W procedurze rekrutacyjnej na studia szkoły wyższe oceniają niezależnie zagraniczne świadectwa wykształcenia, a także ustalają ogólną ocenę.

Jeśli w pojedynczych przypadkach konieczna jest formalna procedura nostryfikacji, o uznanie uprawnienia do przyjęcia na studia wyższe można złożyć pisemny wniosek bez specjalnego formularza w Ministerstwie Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Procedura składania wniosków

W celu nostryfikacji należy przesłać pocztą (nie e-mailem) następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód tożsamości,
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu (jako potwierdzenie zamieszkania/stałego pobytu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, nie starsze niż 6 miesięcy),
 • życiorys w formie tabelarycznej (tylko ścieżka edukacyjna),
 • urzędowo poświadczona kopia tłumaczenia świadectwa z załączoną kopią oryginału zagranicznego świadectwa lub dokumentu potwierdzającego wykształcenie (sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Niemczech),
 • w stosownych przypadkach zaświadczenie zgodne z federalną ustawą repatriacyjną,
 • w stosownych przypadkach potwierdzenie zmiany nazwiska.

Do formularza zgłoszeniowego

Oficjalne poświadczenia dokumentów mogą być wykonane na przykład w instytucjach publicznych lub urzędach miasta lub gminy albo przez notariuszy.

Tłumaczenia mogą być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy tłumaczowi przedłożono oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię dokumentu w języku obcym.

Tłumaczenie wykonane za granicą nie będzie brane pod uwagę. Konieczne jest zatem, aby tłumaczenie na język niemiecki zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Niemczech lub aby prawidłowość i kompletność przedłożonego tłumaczenia została potwierdzona przez takiego tłumacza. Listę tłumaczy przysięgłych w Niemczech można znaleźć na stronie www.justiz-dolmetscher.de.

W przypadku zamieszkania w kraju związkowym innym niż Meklemburgia-Pomorze Przednie, za nostryfikację świadectwa odpowiedzialna jest kompetentna placówka w tym kraju związkowym.

Nostryfikacja nie ma formy świadectwa, lecz powiadomienia, które wiąże się również z opłatą administracyjną zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie kosztów w Ministerstwie Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi (Kostenverordnung Bildungsministerium – KostVO BM M-V)”.

Prosimy o przesłanie wniosku na poniższy adres:

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 – Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230
z.Hd. Claudia Jungbluth 
Werderstrasse 124
19055 Schwerin

Podstawa prawna

§ 68 ustawy o szkolnictwie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Schulgesetz – SchulG M-V) w połączeniu z przepisami prawa szkolnego kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz obowiązującymi uchwałami Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury.

Więcej informacji na temat świadectw uzyskanych za granicą

Baza danych z informacjami na temat oceny zagranicznych świadectw wykształcenia (Anabin)Niemiecki portal nostryfikacyjny

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 - Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230

Werderstraße 124
19055 Schwerin

Claudia Jungbluth

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung M-V

Tel: 0385 588 17237

E-Mail: C.Jungbluth@bm.mv-regierung.de