مدارک تحصیلی خارجی

روش های تایید و فرایند درخواست در مکلنبورگ-فورپومرن

©Pixabay
©Pixabay

یک فرایند رسمی برای تایید مدارک/گواهینامه های تحصیلی خارجی انجام می شود که درستی مدارک تحصیلی صادر شده در کشور صادرکننده را اثبات می کند. اگر مدرسه در مکلنبورگ-فورپومرن ادامه یابد، فرایند رسمی به تایید صورت نخواهد گرفت. برای ادغام در یک مدرسه عمومی، مدیریت مدرسه تصمیم می‌گیرد که با سرپرستان قانونی یا دانش آموز بزرگسال موافقت کند یا خیر.

تایید مدرک تنها در صورتی ممکن نخواهد بود که مدرک تحصیلی خارجی معادل یک مدرک تحصیلی در مکلنبورگ فورپومرن نباشد. تایید مدارک، به صورت کتبی و غیر رسمی از وزارت آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان مکلنبورگ فورپومرن درخواست میشود. 

:مدارک کسب شده خارجی میتوانند با یکی از سه مدرک زیر تطبیق داده شوند

(آمادگی شغلی) Berufsreife

 برای معادل‌سازی یک مدرک تحصیلی خارجی با مرحله Berufsreife (آمادگی شغلی)، حداقل موارد زیر باید برآورده شوند:

 1. مدرکی دال بر حضور موفق در حداقل نه کلاس پشت سر هم در یک مدرسه آموزش عمومی
 2. گذراندن دروس و نمرات قبولی در درس‌های زیر:
  • زبان مادری،
  • ریاضیات،
  • علوم طبیعی،
  • علوم اجتماعی.

تطبیق مدارک به صورت کتبی و غیر رسمی از وزارت آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان مکلنبورگ-فورپومن درخواست داده میشود

(آمادگی میانی) Mittlere Reife

برای معادل‌سازی یک مدرک تحصیلی خارجی با مرحله Mittlere Reife (آمادگی میانی)، حداقل موارد زیر باید برآورده شوند:

 1. مدرکی دال بر حضور موفق در حداقل ده کلاس پشت سر هم در یک مدرسه آموزش عمومی
 2. گذراندن دروس و نمرات قبولی در درس‌های زیر:
  • زبان مادری،
  • زبان خارجی
  • ریاضیات،
  • علوم طبیعی،
  • علوم اجتماعی.

تطبیق مدارک به صورت کتبی و غیر رسمی از وزارت آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان مکلنبورگ-فورپومن درخواست داده میشود.

حق ورود به دانشگاه

مدارک تحصیلی به دست آمده در خارج از کشور، که مجوز ورود به دانشگاه یا مقطع آموزش عالی هستند، براساس آیین نامه صلاحیت های خارجی ورود به دانشگاه در مکلنبورگ-فورپومن طبقه بندی میشوند.

یک فرایند رسمی برای تایید مدارک از طرف وزرات آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان مکلنبورگ-فورپومن لازم نیست. در فرآیند پذیرش تحصیلی، دانشگاه ها به طور مستقل مدارک تحصیلی خارجی را طبقه بندی کرده و نمره کلی را نیز تعیین می کنند.

به صورت موردی، فرایند تایید مدارک ورود به دانشگاه ممکن است ضروری باشد که میتوان آن را به صورت کتبی و غیر رسمی از وزارت آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان مکلنبورگ-فورپومن درخواست کرد.

فرایند درخواست

برای تطبیق، مدارک زیر باید از طریق پست (و نه ایمیل) فرستاده شوند:

 • فرم درخواست تکمیل شده،
 • کارت شناسایی،
 • گواهی ثبت نام فعلی (برای اثبات محل اقامت / اقامت معمول در مکلنبورگ-فورپومن که بیش از 6 ماه قبل صادر نشده باشد)،
 • رزومه به شکل جدول (فقط برای مقاصد آموزشی)،
 • کپی تایید شده رسمی ترجمه گواهی همراه با یک کپی مربوطه اصل مدرک خارجی یا گواهی تحصیلی (توسط یک مترجم کتبی/شفاهی رسمی در آلمان)،
 • در صورت لزوم، مدرک مطابق با قانون فدرال پناهندگان و تبعیدیان،
 • در صورت شامل بودن، مدرک دال بر تغییر نام.

به فرم درخواست

تاییدهای رسمی، برای مثال ممکن است در مؤسسات یا ادارات رسمی در یک شهر یا منطقه یا در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند.

ترجمه ها تنها در صورتی ممکن است در نظر گرفته شوند که اصل سند به زبان خارجی یا کپی رسمی آن به مترجم کتبی/شفاهی ارائه شده باشد.

ترجمه ای که در خارج از کشور انجام شده است، پذیرفته نمی‌شود. بنابراین لازم است یا ترجمه به زبان آلمانی توسط یک مترجم رسمی و مجاز در آلمان انجام شود و یا درستی و کامل بودن ترجمه حاضر توسط چنین مترجمی تایید شود. می توانید خلاصه‌ای از مترجمان رسمی و مجاز در آلمان را در اینجا پیدا کنید www.justiz-dolmetscher.de.

درصورت سکونت در ایالتی غیر از مکلنبورگ فورپومرن، مرکز تایید اسناد ایالت فدرال مربوطه مسئول تایید است.

تایید مدارک از طریق دادن مدرک انجام نمی‌شود، بلکه به صورت یک گواهی خواهد بود که شامل هزینه اداری مطابق با «آیین نامه هزینه ها در حوزه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان (Kostenverordnung Bildungsministerium - KostVO BM M-V)» نیز می‌باشد.

:لطفا درخواست خود را به آدرس زیر ارسال نمایید

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 - Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230
z.Hd. Claudia Jungbluth 
Werderstraße 124
19055 Schwerin

مبنای حقوقی

ماده 68 قانون آموزش ایالت مکلنبورگ-فورپومن (Schulgesetz – SchulG M-V) در ارتباط با مقررات مدارس ایالت مکلنبورگ-فورپومرن و مصوبه‌های قابل اجرای کابینه وزیران آموزش و پرورش.

اطلاعات بیشتر درمورد مدارک کسب شده در خارج از کشور

بانک داده های اطلاعات مربوط به ارزیابی مدارک آموزشی خارجی پورتال تایید مدارک برای آلمان

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 - Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230

Werderstraße 124
19055 Schwerin

Claudia Jungbluth

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung M-V

Tel: 0385 588 17237

E-Mail: C.Jungbluth@bm.mv-regierung.de